مهدی نیری. روانشناس

احساس و ادراک
نویسنده : مهدی نیری - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٩
 

قابل توجه دانشجویان درس احساس وادراک.خ


 
 
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی
نویسنده : مهدی نیری - ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱
 

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی

               (عمومی بالینی بالینی کودک روانسنجی)

               متون روانشناسی به زبان انگلیسی

                  1 زمینه روانشناسی هیلگارد به زبان اصلی

                  2 -  کیانوش هاشمیان reading in psychology

              علم النفس

              آزاد :        

               علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی  _ احدی و بنی جمالی

              سراسری :

                1_ علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی  _ احدی و بنی جمالی

                2_  روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی _ احمدی

  

               آمار و روش تحقیق 

                   آزاد :   1 مبانی نظری و عملی پژوهش یا روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی _ دلاور

                           2 احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی دلاور

 

                 سراسری : 

                      1 - مبانی نظری و عملی پژوهش یا روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی _ دلاور

                    2 احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی دلاور

                    3 -  آمار و روش تحقیق - خلعتبری

                 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

                آزاد :          1 روانشناسی مرضی تحولی  (جلد 1 و 2 ) - دادستان

                                  2 روانشناسی کودکان استثنایی میلانی فر

                              3 آ سیب شناسی روانی (جلد 1 و2 ) دکتر ازاد

                              4 چکیده روانپزشکی -  کاپلان و سادوک

 

                  سراسری :      1 روانشناسی مرضی تحولی  (جلد 1 و 2 ) - دادستان

                                   2 چکیده روانپزشکی -  کاپلان و سادوک

                                    3 -  روانشناسی کودکان استثنایی میلانی فر     

                                        

                  روانشناسی رشد 

                  آزاد:          1 روانشناسی ژنتیک( جلد 1 و2  )– منصور

                                2 -  پیشگامان(یا نظریه های ) روانشناسی رشد کرین (ترجمه خویی نژاد و رجایی)

                                3 روانشناسی رشد جمعی از مولفان  - انتشارات سمت - جلد 1 و2

                                4 - روانشناسی رشد نوجوانی و جوانی  - احدی و محسنی

                                5 روانشناسی رشد (نوجوانی و بزرگسالی)-  احدی و جمهری

                    

                  سراسری :     1 - روانشناسی ژنتیک( جلد 1 و2  )– منصور

                                  2 پیشگامان(یا نظریه های ) روانشناسی رشد کرین (ترجمه خویی نژاد و رجایی)

                                   3 - روانشناسی رشد جمعی از مولفان  - انتشارات سمت - جلد 1 و2

                                   4 - روانشناسی رشد  (نوجوانی و بزرگسالی)- احدی و جمهری

                روانشناسی بالینی

                آزاد :          1 روانشناسی بالینی  - فیرس

                               2 - روانشناسی بالینی   - سنجش تکمیلی(پور شرفی و مهریار)

                                3- آسیب شناسی و روانشناسی بالینی -  شاملو

 

                 سراسری :      1 - روانشناسی بالینی  - فیرس

                                   2 - روانشناسی بالینی   - سنجش تکمیلی(پور شرفی و مهریار)            

                   

                   روانشناسی عمومی

                  آزاد و سراسری :   زمینه روانشناسی -  هیلگارد ترجمه براهینی و همکاران

                   روانشناسی شخصیت

                    آزاد :             - روانشناسی شخصیت شولتز

                 

                    روانسنجی

                     آزاد و سراسری:

                                                  1 سنجش و اندازه گیری و یا اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی سیف

                                            2 اصول روانسنجی و روان آزمایی شریفی

                                            3 مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری - دلاور

                   

                          آزمون های شناختی هوش و استعداد

                                آزاد و سراسری:

                                          1 - اصول روانسنجی و روان آزمایی شریفی

                                    2 -  آزمون های روانی - بهرامی

                                    3 آزمون های روانی یا روانسنجی  - گنجی

                       روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

                      آزاد و سراسری:   

                                         1-  انگیزش و هیجان خداپناهی

                                         2 -  روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی

                                         3 -  روانشناسی فیزیولوژیک کالات

                                          4  - انگیزش و هیجان  -  ماشال ریو - محمدی

 


 
 
روانشناسی تجربی - کارشناسی ارشد
نویسنده : مهدی نیری - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱۳
 

در صورت داشتن سوال می توانید انرا در این جا مطرح نمایید


 
 
پایانامه های کارشناسی. کارشناسی ارشد
نویسنده : مهدی نیری - ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۳٠
 

در صورت داشتن سوال می توانید انرا در این جا مطرح نمایید